Grovstanäs Båtklubbs                                                                                 UPPSÄGNING

Samfällighetsförening                                                                               av brygg/bomandel

                                                                                                            

                                                                                                                                                 Datum

 

                                                                                                                                                 ...................................

 

Härmed säger jag upp min(a) båtplats(er) och ber att få inlösa min(a) andel(ar) med 60% av gällande andelsvärde. Inlösenbeloppet betalas till nedan angiven adress/konto

 

Namn

Fastigh beteckn

Väg

Tomt nr

 

 

 

Bost adress

Postnr

Ortsadress

Post/bankgirokont­o

Tel

bost    /

arb     /

 

 

 

 

.................................................................................................................................

Namnteckning

 

Anm:

Om medlem som innehar flera båtplatser efter inlösen avser att ha kvar en båtplats, kan inlösen inte ske med högre belopp än att kvarvarande andel svarar mot den båtplats medlemmen då skall disponera. Efter andelsinlösen kvarstår fastighetens ägare som medlem i samfälligheten.

 

Uppsägningen skickas eller lämnas till föreningens kassör.