Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Om vägarna i Grovstanäs och Nya Österäng 2021

Medlemskap

Alla fastigheter som hör till Grovstanäs och Nya Österäng är medlemmar i Grovstanäs Vägförening. Samfälligheten omfattar 396 fastigheter inklusive fastigheter på öar i närheten.  

När en fastighet byter ägare övertar den nye ägaren automatisk medlemskapet.

Föreningens årsmöte (stämma), som är öppen för alla medlemmar utser styrelse och medlemsavgift och beslutar budgeten för föreningen. Alla fastigheter har samma andelstal. 

Föreningen lyder under Lagen om förvaltning av Samfälligheter. 

Våra vägar

Samfällighetens vägnät är 13,5 km långt. Det innebär t ex att när det plogas så måste plogtraktorn köra 27 km väg samt ploga upp vändplaner och mötesplatser.  Området som  vägen skall sköta, är förutom vägbanan även ett område från vägkanten och 2 m ut. Detta betyder att dike och infart samt vägtrummor ingår. I vägnätet ingår även en bro som underhålls och besiktigas enligt en 4-årsplan. Trafikverket besiktigar vägnätet enligt den planen och besiktningsprotokollet utgör underlag för bedömning av bidragsbeloppet.

Fram till år 2006 hade vägarna enbart nummer, men på uppdrag av kommunen arbetade Bengt Peters och Eje Peinerud fram ett förslag på vägnamn grundade på bygdens historia och kultur. Vägnamnen är således förankrade i hur de användes eller hur de kallades. Exempelvis Sandarnevägen ledde ned till sandtaget som idag är Stora Hamnen och Kattguldstigen ledde till ett område med den mineralen. Detta och mycket mer finns att läsa om i boken Vårt Grovstanäs.

Vägarnas skötsel

Vägarna grusas och saltas samt siktröjs och dikesröjs enligt en uppgjord 10-årsplan. Föreningen har upprättat en arbetsplan för årligen återkommande arbetsuppgifter. Den omfattar 15 punkter där bland annat hyvling, sladdning, snöröjning, mm ingår. 

Det är viktigt att vi gemensamt håller koll på när vägarnas bärighet är nedsatt. Det gäller särskilt på våren vid tjällossning eller vid stor mängd nederbörd. Planerar man beställa grus eller annan tung transport är det lämpligt att man kontaktar styrelsen för samråd. Vid tjällossningen är det skyltat vid infarten vad som är högsta tillåtna belastning.

Förutom sommarvattenledningar och elledningar ligger även fiberkabel i dikesrenen. Skulle någon av dessa ledningar skadas innebär det stort omak och kostnader för föreningen.

Vett och etikett

Grovstanäs och Nya Österäng är två sommarstugeområden som projekterades för över 50 år sedan. Vägarnas uppbyggnad gjordes efter den tidens förhållanden, vilket inte motsvarar dagens krav på bärighet, bredd eller underlag. Detta är ett faktum vi måste förhålla oss till. 

Vägarna ”trafikeras” dessutom frekvent av fotgängare, cyklande småbarn, springande hundar, föräldrar med barnvagnar, motionärer, men också av vilt, allt från ekorrar till älgar. Ett antal stigar korsar vägarna på flera ställen och utgör fara för olyckor. 

För att minimera risken för olyckor har vi i samförstånd med våra medlemmar beslutat att fartskylta till 30 km/tim samt ha farthinder. Skyltarna är inte påbudsskyltar, men en förhoppning om att även de som tillfälligt färdas på våra vägar håller låg fart och som en påminnelse för oss som har fastigheter här och att sänka farten när vi ser andra trafikanter eller fotgängare på eller vid sidan av vägen. Kanske till och med kosta på oss att vinka vänligt eller stanna och växla några ord.

På Grovstanäs hemsida under övriga flikar kan man få ytterligare aktuell information.

 

Med denna skrift hoppas styrelsen på en ökad kunskap samt säkerhet och trivsel på våra vägar.

 

Grovstanäs Vägsamfällighets styrelse 2021.