Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

TRÄDFÄLLNING

PM  TRÄDFÄLLNING                                                      

Grovstanäs vägförening utför varje/vartannat år rensning av våra diken, dels maskinellt dels förhand, men trots detta växer det kraftigt särskilt granar vars grenar sträcker ut sig . Dessutom hindrar dom sikten. Enligt den senaste besiktningen av Trafikverket (vi har stats- bidrag) var den enda anmärkningen skymd sikt på en del ställen, i övrigt fick vi ett gott betyg för skötseln av våra vägar.

Sammanfattningsvis så är orsaken till "trädfällningen" två: att under- lätta för den årliga dikesrensningen samt siktproblem .

Vägföreningen är förstås mån om vårt Grovstanäs och Nya Österäng och ämnar inte ta ned mer träd än nödvändigt, och i samråd med ev. berörda fastighetsägare.

Med vänlig hälsning

Bengt Peters

Ordförande i Grovstanäs vägförening!