Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Stadgar

SAMMANTRÄDESDATUM
2000-04-09

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1  FIRMA     Föreningens firma är
Grovstanäs vägförening i Länna socken, Norrtälje

§2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar samt ombesörjer och bekostar väghållningen, av de vägar vilka förklarats vara föreningens. Vägar enligt utlåtande 1972-09-29 tillkommit vid förrättning enligt 3 kap. lagen om enskilda vägar och genom slutligt beslut i Länstyrelsen 1975-06-13 (lantmäteriakt Länna 1406 lll).
Bilaga A.
Vidare skall föreningen sköta övriga gemensamma angelägenheter, gällande
dessa vägar. Väghållningen omfattar byggande av väg, vägunderhåll och vinter-väghållning.
Ingående fastigheter i vägsamfälligheten. Bilaga B.

§3  GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten(erna) skall i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om
dess(deras) ändamål
Vägsamfällighetsföreningen får ej bedriva verksamhet som är främmande för de ändamål som föreningen skall tillgodose.

§4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5 STYRELSE  
säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun.

Styrelsen skall bestå av högst fem ledamöter och tre suppleanter.

§6 STYRELSE
val
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt honstituerar styrelsen sig själv.

§7 STYRELSE
kallelse till
sammanträde,
föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst fjorton dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 STYRELSE
beslutsförhet
protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de fleste rösterna förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I aandra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vill vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSE
förvaltning

Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnass andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter,
 
§10 REVISION
 
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisoret och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 REKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari t o m 31 december,
kalenderår.

§ 12 UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst
7.500:- (sjutusenfemhundra ) .kronor

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april - maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erfoderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev, samt även anslås på föreningens anslagstavlor.

Kallelseåtgärd skall vidatas senast fjorton dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavlor.

§ 15 MOTIONER

Medlem kan motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 1 val av ordförande för stämman
 2 val av sekreterare för stämman ( normalt föreningens sekreterare )
 3 val av två justeringsmän
 4 styrelsens och revisorernas berättelser
 5 ansvarsfrihet för styrelsen
 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7 ersättning till styrelsen och revisorerna
 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärts.
Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömande av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems rösttetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten (erna) utgör.

§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

(Sammanträdesledare)