Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Det finns antagligen ett antal vägtrummor inom området som behöver rensas. För att underlätta planeringen av rensningsarbetet uppmanas alla som känner till eller upptäcker avrinningsproblem att meddela detta till Harry Wiman