Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Området tillkom 1965 och består av 58 tomter avsedda för fritidsbebyggelse samt vissa gemensamma områden i form av ängsmark och skog. År 1966 bildades tomtägareföreningen med uppgift att främja medlemmarnas gemensamma intressen. 2009 ombildades föreningen till en samfällighet som är uppdelad i två gemensamhetsanläggningar, en för grönområdet och en för vattenanläggningen. Till gemensamhetsanläggningen för grönområdet måste alla vara anslutna. Vid bildandet av samfälligheten var det valfritt att ingå i vattenanläggningen. Det blev 36 fastigheter som valde att vara med i gemensamhetsanläggningen för vattnet.

Flertalet fastigheter används fortfarande efter nästan 50 år som fritidsbostad medan 6 fastigheter (2014) används som permanentbostad.

!Vatten
Föreningen levererar sommarvatten till tappställe vid tomtgräns. Denna vattenpost ägs av samfälligheten. OBS! Försök inte själv att åtgärda fel vid vattenposten utan kontakta Nya Österängs ”vattenman” eller dess ställföreträdare. Vintertid finns två tappställen, en vid pumphuset och en vid brevlådorna. Vattnet tas ur en grävd brunn som har bra kvalitet. Vattenprov tas regelbundet. Sommarvattnet är tillgängligt från månadsskiftet april/ maj till mitten av oktober. Ungefär 2/3 (2013) av tomterna har egna borrade brunnar. Den som har egen brunn och är med i vattenanläggningen skall ha säkerställt att det egna vattnet inte blandas, dvs sammankopplas, med föreningens vatten. Några få tomter har genom särskilt avtal fått tillstånd för anslutning till föreningens vintervatten. Fler anslutningar tillåts ej. Om du inte är med i vattenanläggningen så har du inte rätt att ta vatten från tappkranen vid tomtgränsen eller från de båda tappställena vintertid.

!Vägar
Ansvar för våra vägar med tillhörande diken har Grovstanäs vägförening. Alla fastigheter inom Nya Österäng är anslutna till vägföreningen.

!Bad
Bada kan du göra vid Grovstanäs badplats. Den ligger ca 400 m bortom stora båthamnen. På cykelavstånd finns Solöbadet. Båda baden har sandstrand, toalett, bryggor och omklädningsrum. Är du simkunnig och sugen på ett kvällsdopp i kvällssolen så kan

naturbadet ”Pricken” på väg mot Lisslö vara ett alternativ.

!Båtplats
Önskar du båtplats är det Grovstanäs båtklubb du skall kontakta. Klubben har en större hamn, ”Stora hamnen”, samt två mindre hamnar, ”Björkudden” och ”Edsviken”. Är din fastighet ansluten till båtklubben så har du rätt till båtplats. I annat fall måste du ansöka om medlemskap. Observera att vid ett ägarbyte är det alltid båtklubben som anvisar bryggplats genom att köpa en bryggandel (läs mer under båtklubbens hemsida). Hamnkaptenerna för respektive hamn ger alla upplysningar i frågor som gäller båt.

!Arbets/städdagar
Arbets/städdagen har vi 1-2 ggr/år beroende på hur mycket som behöver göras. Vi träffas kl 09.00 på ängen vid fotbollsplanen och håller på till ca 13.00 där vi avslutar med en enklare måltid/ grillning. Genom att delta i arbets-/städdagarna bidrar man till att vårda vårt gemensamma grönområde samtidigt som vi kan hålla ner våra kostnader. Det är ett bra tillfälle att lära känna och träffa övriga medlemmar i samfälligheten.

!Midsommar
Midsommar firar vi på ängen vid fotbollsplanen. Aktiviteter är resning av midsommarstång, dans runt densamma, tävlingar i form av pilkastning, frisbee, tipspromenad samt lotterier. Speciellt för barnen ordnas lekar, fiskdamm mm. Midsommarfirandet ligger utanför samfälligheten och ordnas av frivilliga medlemmar. Utan dessa frivilliga krafter skulle det så uppskattade midsommarfirandet inte kunna genomföras.

!Gemensamma regler
Vattenbrist kan kortvarigt uppstå sommartid. Var därför alltid sparsam med såväl föreningens vatten som eget vatten. Använd inte vattenspridare.
Inom hela Norrtälje kommun råder totalt eldningsförbud under tiden 1 april – 30 september. På övriga tider, och för allas trevnad, elda inte vid olämplig väderlek eller vindriktning. Elda också endast trädgårdsavfall, såsom grenar och kvistar, inte rivningsmaterial eller dylikt. Ansvarig är i alla lägen den som eldar. Vi rekommenderar dock att lägga det som ska eldas på, av samfälligheten, anvisad plats.
Max tillåten hastighet inom både Nya Österäng och Grovstanäs är 30 km/h. För allas säkerhet och trevnad är det viktigt att vi

respekterar hastighetsbegränsningen. Tänk på barnen.
Vid våra brevlådor finns en gul brevlåda för utgående post.
Håll rent och snyggt, plocka upp både efter er själva och hunden.

!Avgifter
Avgiften fastställs på årsstämman där debiteringslängden presenteras. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken vattenanslutning som gäller för fastigheten:
Endast grönområde, inget sommarvatten Grönområde & sommarvatten Grönområde & vintervatten som fritidsboende - Grönområde & vintervatten som permanentboende
Vägavgift betalas till vägföreningen medan båtklubben skickar ut deras medlemsavgift.

!Styrelse, revisorer etc.
Styrelsen består av 4 ledamöter och 2 suppleanter. Föreningen har 2 revisorer och 1 suppleant. Vi har även en Grönområdesansvarig, en Vattenansvarig och en stf. Vattenansvarig.

!Årsmöte
En gång om året, i maj månad, har vi årsstämma som hålls i Lännagården, Hysingsvik. Kallelse går ut tre veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad enligt stadgarna.

!Anslagstavla
Fliken anslagstavlan finns för att Grovstanäs/Nya Österängsbor skall kunna annonsera till andra Grovstanäs/Nya Österängsbor. Det kan gälla säljes, köpes, skänkes eller hjälp önskas.
Några enkla regler:
Du måste vara Grovstanäs/Nya Österängsbo för att få annonsera. Nya Österängsbor anmäler en annons via ett e-mail till Christinac.esundstedt@gmail.com Anmälan skall förutom din annons innehålla ditt namn och adress i Nya Österäng samt telefonnummer där du kan nås. Du anmäler till Christina så fort du fått napp på din annons så den kan tas bort. Om inget händer kommer annonsen att ligga uppe i 4 veckor, sedan tas den ner. Om du önskar den skall fortsätta får du göra en ny anmälan.

page3image2474325712

!Övrigt
Styrelsen har en brevlåda som sitter på vintertappstället vid brevlådorna. Där kan du skriftligen vända dig till oss. Det går också bra att kontakta oss i styrelsen direkt.