Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

OBS att alla datum får flyttas fram 1 år!

Nedgrävning av kraftledningar I Grovstanäs, Nya Österäng (och kringliggande områden)
För att öka säkerheten i elnätet och el-leveranserna kommer nätägaren att Vattenfall, att gräva ned de flesta av våra högspännings elledningar (20kV) och i viss utsträckning även lågspänningsledningar (0,4kV) i marken.
Här kommer, från Vattenfall, en sammanfattning av det informationsmöte som hölls den 12/11 2018 samt kartor som visar omfattningen.
 
Vad kommer att hända?                                                                                                                                                
Elledningar på 20kV högspänningsstolpar kommer att ersättas av nedgrävd jordkabel. (Ny HSP jordkabelschakt märkt röda sträck i kartan)
De befintliga transformatorstationerna byts ut mot nya. Dessa kommer att placeras i närheten av de gamla.
Gamla stolpar högspänningsstolpar som ersatts med jordkabel kommer att tas ned, se de gula sträcken på kartan.
 
Alla lågspänningsledningar som går i luften idag och som skall schaktas ned i marken  (märkt med blått på kartan) kommer de att ersättas med nya små korta stolpar (pållare) som mätarskåpen/abonnentskåpen flyttas till.
Där Vattenfalls kund har elmätaren inne i fastigheten kommer den att bli erbjuden ett nytt abonnent skåp utvändigt på hus eller liknande eller vid tomtgräns på en pållare.
Där det finns en luftledning in till fasadvägg från den ev. stolpen som Vattenfalls ledning kommer att tas bort ifrån, så kommer man även där att se över möjligheten att gräva jordkabel in till abonnenten, men dem som berörs blir kontaktade av Vattenfalls projektör/beredare och det är på väldigt få ställen som man har dessa gamla lösningar.
 
Stolpar med Vattenfalls el och sambyggd telefonledning, kommer att stå kvar även om Vattenfall går ur stolpen, om inte abonnemanget sägs upp och avslutas. (uppsägning av tele görs inte av Vattenfall)
Vattenfall informerar Tele och erbjuder samförläggning med deras jordkabelschakt, men de är tyvärr sällan som tele går med på det.
 
Man kan se i detalj vilka ledningar som skall bort, (märkta med gult) var det skall grävas och var transformatorstationer skall byggas i Vattenfalls kartmaterial.
 
Blir det några direkta kostnadsdebiteringar till de boende?
Nej.
 
När kommer detta att ske?
F.n. pågår en planering och projektering av åtgärderna. Färdig tidigast slutet av våren 2019.
 
När projektering och tillstånd är klart (handlingar för utförande, bygglov, marktillstånd avtal med markägare etc.) så kommer arbetena att upphandlas.
Upphandlingen kan tidigast vara klar i slutet av sommaren 2020.
 
Därefter kan grävningen påbörjas och pågå under en produktionsfas.
Kan tidigast starta hösten 2020 och kan komma att pågå under ca 18 månader.
 
Kommer man att gräva där fibern är nedgrävd.
Jadå, det kan inte uteslutas att fibern (och sommarvattnet) påverkas temporärt.
Vattenfall skall skyndsamt laga det som man eventuellt gräver sönder.
 
Varför genomförde Vattenfall det stora arbetet med rensning av ledningsgator förra året?
Man har löpande intervaller på 8 år som ledningarna underhålls med röjning av farliga träd och sådant som kan orsaka strömavbrott.
Vattenfall håller på att projektera det nya nätet vilket innebar/bär att man inte hade klart för sej hur och vart man skall göra det.
Kostnaderna för om kunder blir strömlösa är idag stora för nätägarna och dessa vägs in i tidsaspekten innan arbetena är klara.
 
Kartor