Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Jakträttsavtal

Grovstanäs Samfällighetsförening, 716418-2409, äger fastigheterna Grovstanäs 4:2, 4:6, 4:131 och Grovsta 8:4. Enligt gällande detaljplan är fastigheterna grönområden. För skogens och de öppna markernas skötsel har skogsvårdsstyrelsen upprättat en skötselplan. Enligt skötselplanen för grönområdena är skogsmarksarealen 91,1 hektar och inägomarken drygt 50 hektar. Syftet med fastighetsinnehavet är att förvalta fastigheterna så att den typiska och värdefulla roslagsnaturen bevaras för de i samfälligheten ingående fastigheterna. Föreningens styrelse har påbörjat arbetet med en viltvårdsplan för att säkerställa att artsammansättning och viltantal svarar mot en väl förvaltad jord- och skogsfastighet i Roslagen. Förekommande uppgifter om vilttillgång och artsammansättning är osäkra och behöver verifieras. Av det skälet och då det inte finns anledning tro annat än att försiktigt bedriven jakt bör kunna förekomma åtminstone under innevarande jaktår, har styrelsen beslutat att upplåta jakträtten för återstoden av jaktåret. Föreningen upplåter därför härmed jakträtten till fastigheterna, som på bilagda karta omslutits av röda begränsningslinjer, till nedanstående jakträttsinnehavare med de inskränkningar och på de villkor som anges nedan.

Jakträttshavare
Per Åström
Personnummer:
Bofinkstigen 18
144 42 Rönninge
08 – 519 708 33
073 – 942 39 48

Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas.

Upplåtelsetid
Från och med undertecknandet av detta avtal till och med den 30 juni 2011.

Jakttid
Jakt får inte bedrivas under juni – augusti.

Jakträttsavgift
Jakträttsavgiften utgör femtusen (5000) kronor plus mervärdesskatt. Den skall erläggas till föreningen genom insättning på bankgiro 5476-1028, Grovstanäs Samfällighetsförening. Jakträtten får inte utövas förrän avgiften har betalats.

Vilt som avses med upplåtelsen
Endast rådjur, vildsvin, rödräv, mink och grävling får jagas. När det gäller rödräv får bara räv med tydliga tecken på skabb jagas. Grävling får jagas endast efter beslut i varje enskilt fall av styrelsens ordförande. Högst tio rådjur får fällas.

Särskilda inskränkningar
Utan hinder av upplåtelsen får föreningen uppdraga åt annan att jaga eller avliva enskilda villebråd. Jakträttshavaren skall snarast underrättas om sådant uppdrag. Jakten skall ske med iakttagande av förekommande permanent- och fritidsfastigheter. Det område, inom vilket jakten har upplåtits, utgör grönområde till förmån för dessa fastigheter. Dessa fastigheters utnyttjande av grönområdet äger företräde framför jakten. Jakten får bedrivas endast som smyg- eller vaktjakt. Jakt med hund får inte förekomma annat än i samband med spårning av skadat eller fällt vilt. Jaktträning av hund får inte förekomma. Skjutträning får inte förekomma. Inskjutning av kulgevär får inte förekomma annat än undantagsvis. Fasta skjuttorn eller andra fasta anordningar får inte uppföras. Jakträttshavaren får efter anvisning av styrelsen anlägga åtel för vildsvin.

Särskilda föreskrifter
Det ankommer på jakträttshavaren att i samband med jakten dels föra noteringar om var och när jakten bedrivs med uppgift om antalet deltagande jägare och resultatet, dels notera förekomsten av rådjur, rödräv och vildsvin, och hur förekomsten i huvudsak fördelar sig på de olika avdelningarna i skötselplanen. Även andra observationer som bedömes kunna vara av betydelse som underlag för beslut om förvaltningen av det vilda bör noteras, såsom förekomsten av mink, kråka, löslöpande hundar och övergivna eller förvildade katter. Redovisning av noteringarna och iakttagelserna skall ske skriftligen till styrelsen senast den 1 mars 2011.

Meddelanden
Meddelanden till jakträttshavaren kan ställas till Per Åström under adress Bofinkstigen 18, 144 42 Rönninge.

Övrigt
Det ankommer på jakträttshavaren att följa gällande jaktlagstiftning. Föreningen erinrar jakträttshavaren om förbudet i 3 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617) mot att utan tillstånd av polismyndigheten lossa skott med eldvapen inom det upplåtna området. Det ankommer även på jakträttshavaren att på lämpligt sätt information om pågående jakt.

Detta avtal har undertecknats i två exemplar, varav föreningen tagit ett och jakträttshavaren ett exemplar
Grovstanäs den 24/8 2010


………………………………… ……………………………………
Nils Weidstam Per Åström
Grovstanäs Samfällighetasförening Jakträttshavare