Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årligen återkommande arbetsuppgifter

1 Uppsamling av snökäppar till förråd
2 Sopning av asfalterade vägytor
3 Hyvling av grusvägar före grusning och saltning
4 Dammbindning (saltning) av grusvägar
5 Vid behov efter regn, lagning av slaghål i grusvägar
6 Maskinslåtter av vägrenar och dikesslänter
7 Siktröjning av sly, buskar och träd
8 Vid behov, rensning av trummor och brunnar samt dikning
9 Rensning av gräs, sly och sand på och vid bron
10 Grusning, hyvling och kantskärning enligt 10-årsplan
11 Sladdning av grusvägar vid behov efter regn
12 En sista sladdning innan tjälläggning
13 Utsättning av snökäppar, fyllning av sandlådor
14 Snöröjning och sandning vid behov
15 Eventuella oförutsedda arbetsuppgifter