Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Om bryggorna i Grovstanäs 2021

Information från Grovstanäs Båt- klubbs Samfällighetsförening om

- Medlemskap

- Våra hamnar

- Platsandelar

- När en fastighet byter ägare

- Båtplats

- Gemensamma regler

- Andrahandsuthyrning av båtplats

Medlemsskap

En förutsättning för att få båtplats i föreningens hamnar är medlemskap i Grovstanäs Båtklubbs Samfällighetsförening, ”GBS” vilket är möjligt för den som äger fastighet tillhörande Grovstanäs eller Nya Österängs samfälligheter.
Man kan vara medlem utan att ha båtplats och endast betala medlemsavgift.  

När en fastighet byter ägare övertar den nya ägaren medlemsskapet automatiskt.


Varje fastighet har rätt till en båtplats enligt gällande avgifts- och andelssystem.

Föreningens årsmöte (stämma), som är öppen för alla medlemmar utser styrelse och beslutar om medlemsavgifter och andra avgifter i föreningen.


Vid anslutning eller eventuellt utträde av fastigheten betalar medlemmen kostnaden enligt av Lantmäteriet fastställd taxa. 

Föreningen lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Våra hamnar

Samfälligheten har tre hamnar. Stora hamnen vid Västerfjärden och två mindre hamnar vid Björkudden och Edsviken.

I hamnarna finns bryggplatser och strandplatser.

Föreningens målsättning att alla bryggplatser skall vara försedda med 6 eller 8 meters Y-bommar.

Vid samtliga hamnar finns parkeringsplatser och el-uttag.

P-platserna utnyttjas vintertid för uppläggning av båtar.

Vid stora hamnen finns ett klubbhus samt slip för trailer, mastkran och mastskjul. att disponeras av medlemmarna. 

Platsandelar

Medlem som önskar plats vid flytbrygga betalar platsandel som finns i fyra storlekar. 

Platsandel består av bryggplats med tillhörande bommar.

Hamnkaptenerna i respektive hamn lämnar upplysningar om detta.

Vid uppsägning av bryggplats återbetalas 60% av andelsbeloppet om så önskas.

Båtplats

Den som önskar båtplats hittar ansökningsblankett på Grovstanäs och Nya Österängs hemsida under båtföreningen.

Man blir då anvisad plats och får uppgift om kostnaderna.

När andelarna är betalda har man rätt att använda platsen sedan hamnkaptenen godkänt båten.

Hamnkaptenerna har rätt att omfördela båtplatser inom respektive hamn.

För samtliga platser betalas en årsavgift.

Årsavgifterna framgår av gällande prislista som beslutas vid årsmötet.

Uppsägning av båtplats skall ske före första april innevarande verksamhetsår.

Man kan även hyra/hyra ut båtplats årsvis.

Gemensamma regler

I föreningens hamnar finns att stort antal båtar.

Av säkerhets- och trivselskäl är det nödvändigt att alla följer de gemensamma ordningsregler som föreningen fastställt.

Det är också angeläget att medlemmarna aktivt engagerar sig i hamnarna och deras skötsel bl a;

 • ◆  att ha adekvat förtöjning och lås för sin båt.

 • ◆  genom att deltaga i den årliga arbetsdagen.

 • ◆  se till övriga båtar i hamnen.

 • ◆  utföra bevakning i hamnarna enligt varje år fastställt schema.

 • ◆  meddela hamnkapten vid stölder, skadegörelse, fel på förtöjning, båt eller anläggning.

  När en fastighet byter ägare

  När en fastighet ansluten till samfälligheten byter ägare blir nye ägaren automatiskt medlem i samfälligheten. Ägarbyte skall anmälas till föreningen.
  Har den tidigare ägaren inte sagt upp sin andel för bryggplats vid flytbrygga överförs andelen på nye ägaren. Den tidigare ägaren kan inte behålla andelen sedan fastigheten sålts.

  Båtplats kan inte överlåtas till annan utan disponeras vid ägarskifte av föreningen. En ny fastighetsägare som vill ha båtplats får vända sig till hamnkapten för önskad hamn.

  Om du skaffar ny båt

  Om den nya båten är av samma storlek kan båtplatsen behållas. Behöver du byta till större eller mindre båtplats så kontakta hamnkapten.

  Skydd mot stölder eller skadegörelse

  Hamnkaptenerna kan ge information om hur man bäst skyddar sin båt mot stöld och skador.

  Andrahandsuthyrning av båtplats

  Andrahandsuthyrning får ske efter ansökan till styrelsen. 

  Medgivande av uthyrning kan ske för en säsong. 

  Ansökan ska lämnas på särskild blankett som finns på båtklubbens hemsida och som skall undertecknas av både uthyrare och hyrestagare. 

  Efter beslut får både uthyrare och hyrestagare samt berörd hamnkapten var sin kopia. 

  Uthyrning får ej ske i vinstsyfte. 

  Ansvar för båtplatsen samt bevakning enligt vaktlista åvilar alltid medlemmen som hyr ut. 

  Hyrestagaren skall informeras av uthyraren om de regler som gäller vid våra bryggor.

   

  2021-05-08