Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Om bryggorna i Grovstanäs

Information från Grovstanäs Båt- klubbs Samfällighetsförening om

- medlemskap
- båtplatser
- platsandelar
- när en fastighet byter ägare - när du behöver båtplats

En förutsättning för att få båtplats i föreningens hamnar är medlemskap i Grovstanäs Båtklubbs Samfällighetsförening, ”GBS” vilket är möjligt för den som äger fastighet tillhörande Grovstanäs eller Nya Österäng.
Fastighet har möjlighet att vara medlem i GBS till en begränsad kostnad, medlemsavgift. 


Detta är möjligt utan att ha en GBS båtplats. När en fastighet byter ägare blir den nya ägaren automatiskt medlem i samfälligheten.

Varje fastighet har rätt till en båtplats enligt gällande avgifts- och andelssystem.
Föreningen lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Föreningens årsmöte (stämma), som är öppen för alla medlemmar, utser styrelse och beslutar om medlemsavgifter och andra avgifter till föreningen.

Vid anslutning eller utträde av fastigheten betalar medlemmen kostnaden enligt prislista.

Våra hamnar

Föreningen har tre hamnar. Stora hamnen vid Västerfjärden och mindre hamnar vid Björkudden och Edsviken. I hamnarna finns bryggplatser och strandplatser. Bryggplatserna finns till övervägande del vid flytbryggor och och vid en fasta brygga.
Föreningen har målsättningen att alla bryggplatser skall vara försedda med Y-bommar, 6 eller 8 meter långa.

Vid samtliga hamnar finns parkeringsplatser och el-uttag. P-platserna utnyttjas vintertid för uppläggning av båtar.
Vid stora hamnen finns ett båthus, slip för biltrailer, mastkran och mastskjul att disponeras av medlemmarna. Det finns även bil- och handtrailers för transport av båtar, som kan disponeras av medlemmarna.

Platsandelar

Medlem som vill ha plats vid flytbrygga måste skaffa en platsandel som finns i fyra storlekar,
liten, mellan, stor och special. Platsandel består av en plats vid flytbrygga samt tillhörande bommar. Hamnkaptenerna i resp. hamn kan lämna upplysningar om detta. Platsandel tillhör fastighet i Grovstanäs eller Nya Österäng.
Vid utträde av platsandel och bryggplats återbetalas 60% av andelsbeloppet till medlemmen om så önskas.

Båtplats

Den som önskar båtplats anmäler detta till respektive hamnkapten och anger då hur stor båtplats som önskas. Hamnkapten kommer då att anvisa plats vid flytbrygga, fast brygga eller strandplats och informera om båtplatsavgift samt andelsbelopp om det avser plats vid flytbrygga.
När plats- och ev. andelsbelopp enligt faktura är betalt har medlemmen rätt att använda båtplatsen, sedan hamnkaptenen godkänt båten.

Hamnkaptenerna har rätt att omfördela båtplatser inom resp. hamn.
Den som önskar en bryggplats vid fast brygga eller en strandplats anmäler detta till hamnkapten. Dessa platser kräver inte någon andel.
För samtliga platser betalas en årsavgift beroende på platsens storlek. Årsavgifterna framgår av gällande prislista. Årsavgifternas storlek föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. Möjlighet finns även att hyra båtplats årsvis.

Gemensamma regler

I föreningens hamnar finns att stort antal båtar. Av säkerhets- och trivselskäl är det nödvändigt att alla följer de gemensamma ordningsregler som föreningen fastställt.
Det är också angeläget att medlemmarna aktivt engagerar sig i hamnarna och deras skötsel bl a;

 • ◆  att ha adekvat förtöjning och lås för sin båt.

 • ◆  genom att deltaga i den årliga arbetsdagen.

 • ◆  se till övriga båtar i hamnen.

 • ◆  utföra bevakning i hamnarna enligt varje år fastställt schema.

 • ◆  meddela hamnkapten vid stölder, skadegörelse, fel på förtöjning, båt eller anläggning.

  När en fastighet byter ägare

  När en fastighet ansluten till samfälligheten byter ägare blir nye ägaren automatiskt medlem i samfälligheten. Ägarbyte skall anmälas till föreningen.
  Har den tidigare ägaren inte sagt upp sin andel för bryggplats vid flytbrygga överförs andelen på nye ägaren. Den tidigare ägaren kan inte behålla andelen sedan fastigheten sålts.

  Båtplats kan inte överlåtas till annan utan disponeras vid ägarskifte av föreningen. En ny fastighetsägare som vill ha båtplats får vända sig till hamnkapten för önskad hamn.

  Om du skaffar ny båt

  Om den nya båten är av samma storlek kan båtplatsen behållas. Behöver du byta till större eller mindre båtplats så kontakta hamnkapten.

  Skydd mot stölder eller skadegörelse

  Hamnkaptenerna kan ge information om hur man bäst skyddar sin båt mot stöld och skador.

2017-03-07